General terms België

Algemene voorwaarden

 

 1. DEFINITIES

1.1 De Verkoper: HELMACAB BELGIË BVBA, besloten vennootschap geregistreerd bij de KBO onder nummer 0836524040, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142 Bus 2.

1.2 De Koopwaar: alle producten die HELMACAB BELGIË BVBA te koop aanbiedt aan de Kopers.

1.3 De Koper: elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling van koopwaar plaatst bij HELMACAB BELGIË BVBA.

 1. TOEPASSINGSGEBIED

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden (hierna ook de “AVV”) beheersen alle huidige en toekomstige betrekkingen tussen de Koper en de Verkoper. Ze zijn van toepassing op elke offerte, op elke bestelling die door de Koper bij de Verkoper wordt geplaatst en op elk verkoopcontract dat afgesloten wordt tussen de Verkoper en de Koper. De clausules of algemene voorwaarden van de Koper zijn niet tegenstelbaar aan de offertes, bestellingen en verkopen die tot stand komen tussen de Koper en de Verkoper. Indien een schriftelijke bijzondere overeenkomst, behoorlijk ondertekend door een bestuurder van HELMACAB BELGIË BVBA uitdrukkelijk afwijkt van één van de beginselen verankerd in de AVV, blijven de andere beginselen van onderhavige voorwaarden integraal gelden. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op ieder moment de AVV aan te passen of te wijzigen, met dien verstande dat de toepasselijke AVV diegene zijn die van kracht zijn op de dag van de bestelling. Elke bestelling geplaatst bij de Verkoper brengt de integrale gehoudenheid zonder enig voorbehoud van de Koper tot de AVV met zich mee, welke aan de Koper werden medegedeeld of waarvan de Koper kennis heeft kunnen nemen voor het plaatsen van de bestelling.

 1. OFFERTES & BESTELLINGEN 

3.1. Enkel schriftelijke offertes binden de Verkoper. De geldigheidsduur ervan bedraagt 5 (vijf) dagen. De prijzen kunnen variëren tussen de datum van de plaatsing van de bestelling en de levering ervan in functie van de geactualiseerde grondstofprijzen of de wijziging of het heffen van belastingen of heffingen. Bestellingen worden pas definitief na schriftelijke bevestiging door de Verkoper.  De bestellingen zijn onderworpen aan de AVV en de Koopwaar wordt gefactureerd aan het tarief dat van kracht is op de datum van levering, met dien verstande dat de Verkoper de Koper moet informeren over enige prijswijziging die zich voordoet tussen de datum van de bestelling en de levering van de Koopwaar.  Ingeval van annulering van een bestelling door de Koper, zal de Verkoper recht hebben op een forfaitaire vergoeding van 10 (tien) % van de waarde van de bestelling en dit met een minimum van 10 (tien) euro, te betalen door de Koper, waarbij de Verkoper zich het recht voorbehoudt om een bijkomende schadevergoeding te vragen indien hij kan aantonen dat de werkelijk geleden schade hoger is.

3.2 Indien om welke reden ook de Verkoper de Koopwaar niet kan leveren, kan de Koper geen aanspraak maken op enige vergoeding, maar kan slechts de teruggave eisen van een voorschot dat eventueel al betaald zou zijn, behalve indien de onmogelijkheid tot levering van de Koopwaar het gevolg is van opzet, misleiding of zware fout van de Verkoper of zijn aangestelden.

3.3 De Verkoper is vrijgesteld van zijn verplichting tot levering in alle gevallen van overmacht. Een geval van overmacht kan onder andere (niet-exhaustieve opsomming) het volgende zijn: een staat van oorlog, een revolte, een oproer, een volksopstand, acties ondernomen door burger- of militaire overheden, embargo’s, explosies, stakingen of sociale conflicten, een lock-out, een gebrek aan grond- of hulpstoffen, een gebrek aan werkkrachten, een panne of een uitval van openbare nutsvoorzieningen, overstromingen en andere uitzonderlijke weersomstandigheden aanhoudende sneeuw of ijzel, een brand of een orkaan, een gebrek aan beschikbare transportmiddelen, uitzonderlijke verkeersopstoppingen, epidemieën (waaronder de COVID-19 pandemie), ongevallen, die zowel in hoofde van de Verkoper als in hoofde van één van zijn leveranciers de normale uitvoering van de bestellingen verhinderen.

3.4 Indien de Koper verzoekt om een factuur op te stellen op naam van een derde, zal de Koper te allen tijde en in alle omstandigheden gezamenlijk en hoofdelijk en in solidum gehouden zijn met betrekking tot alle verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst en deze AVV.

 1. BESTELLINGEN – TERMIJNEN

4.1 Leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel opgegeven en vormen noch enig engagement noch enige garantie in hoofde van de Verkoper. De Verkoper stelt alles in het werk op dat de leveringstermijnen worden nageleefd zoals medegedeeld aan de Koper en verwittigt de Koper van enige vertraging van een levering. De niet-naleving van de leveringstermijnen die werden opgegeven door de Verkoper, kan geen recht geven op schadevergoeding en kan evenmin de ontbinding van het verkoopcontract rechtvaardigen.

4.2 De leveringen worden Ex Works (Incoterm 2010) uitgevoerd. Indien het vervoer voor de Koper door de Verkoper georganiseerd wordt, worden de vervoerkosten gefactureerd volgens het tarief dat van kracht is op de dag van levering met een minimum van 50 (vijftig) euro voor elke bestelling waarvan de waarde lager ligt dan 500 (vijfhonderd) euro, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst.

4.3 Het vervoer van de Koopwaar gebeurt op risico en gevaar van de Koper die deze in ontvangst neemt op zijn verantwoordelijkheid, waarbij de Koper ertoe gehouden is om het gewicht, de hoeveelheid en de staat van de Koopwaar te controleren. Elke klacht met betrekking tot de niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken en/of de kwaliteit van de Koopwaar dient binnen de 3 (drie) dagen na ontvangst van de Koopwaar ingediend te worden. Na afloop van deze termijn zal geen enkele klacht nog in overweging genomen worden. Opdat de klacht ontvankelijk zou zijn, moet deze bovendien door de Koper gemotiveerd worden en per aangetekend schrijven medegedeeld worden. Grondig bevonden klachten zullen enkel de vervanging of de terugbetaling van de Koopwaar door de Verkoper met zich mee kunnen brengen, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid of schadeloosstelling van welke aard ook, met dien verstande dat de Verkoper, behalve ingeval van overmacht, zich niet mag exonereren voor zijn opzet, zware fout of deze van zijn aangestelden.

 1. ELEKTRONISCHE FACTURATIE

5.1 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken.

5.2 Ingeval van onbeschikbaarheid of storing van de elektronische facturatie-applicatie, behoudt de Verkoper zich echter het recht voor om facturen of afrekeningen in papieren versie aan de Koper over te maken. In die omstandigheden vervangen de papieren facturen en afrekeningen de elektronische facturen en afrekeningen en volstaan ze op zich.

 1. PRIJZEN EN BETALING

6.1 Behoudens andersluidend beding zijn de prijzen van de Verkoper nettoprijzen exclusief BTW, inclusief korting.

6.2 Behoudens een bijzondere schriftelijke overeenkomst waarin uitdrukkelijk het tegendeel bedongen wordt, zijn alle facturen van de Verkoper betaalbaar zonder korting op zijn zetel en dit uiterlijk op de vervaldatum van de factuur. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van de Verkoper geboekt zullen zijn.

6.3 De facturen van de Verkoper moeten altijd betaald worden door de Koper, zelfs indien laatstgenoemde beschikt over een vaststaande en opeisbare schuldvordering jegens de Verkoper. Elke verrekening is dus uitgesloten, behoudens bijzondere schriftelijke overeenkomst.

6.4 Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken.

6.5 Ingeval van niet-betaling van facturen op de vervaldatum, zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding vastgelegd op 10 (tien) % van alle nog openstaande bedragen en dit met een minimum van 125 (honderd vijfentwintig) euro. Indien de gedeeltelijke of gehele betaling van een factuur na de overeengekomen vervaldatum binnenkomt bij de Verkoper, zal er daarenboven een eerste forfaitaire boete, de zogenaamde «kredietlimiet », gelijk aan 2% van het factuurbedrag incl. taksen ipso facto verschuldigd zijn en vermeld worden op de rappels die door de Verkoper aan de Koper verzonden worden. Bovendien zullen de onbetaalde facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verwijlinteresten opbrengen zoals voorzien in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

6.6 Elke klacht over de opmaak of de berekening van een factuur moet middels aangetekend schrijven binnen de 15 (vijftien) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum ingediend worden, bij gebreke waaraan de factuur geacht zal worden te zijn aanvaard door de Koper.

6.7 Ingeval van een specifieke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen en in de veronderstelling dat de Koper ervoor kiest om binnen de 8 (acht dagen) te rekenen vanaf de factuurdatum te betalen, zal er een korting toegepast kunnen worden aan het tarief dat schriftelijk overeengekomen is tussen de partijen.

6.8 Forfaitaire deelnamen in de beheerskosten mogen op de factuur aangerekend worden. Indien de Verkoper vaststelt dat beheerskosten toepasselijk zijn op de bestelling ten gevolge van bijzondere omstandigheden met betrekking tot de bestelling (bijzondere logistieke vereisten, specifieke voorwaarden opgelegd door de Koper die de prijs en de leveringsvoorwaarden etc verhogen), verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper onmiddellijk in te lichten.

6.9 Ingeval van niet-naleving door de Koper van één van zijn contractuele verplichtingen, onder andere de tijdige betaling van de facturen, behoudt de Verkoper zich het recht voor om elke maatregel te treffen, onder andere de opschorting van lopende leveringen en bestellingen en bij elk organisme van zijn keuze iedere vordering/alle vorderingen in te leiden die hem nuttig lijkt/lijken om betaling te komen van de sommen die aan hem verschuldigd blijven, en dit volledig ten laste van de Koper.

6.10 Indien wettelijk toegelaten, kan de Verkoper te allen tijde– zelfs na het faillissement van de Koper of de samenloop van de schuldeisers van de Koper of na het verzoek om of de toelating van de Koper tot het voordeel van een gerechtelijke reorganisatie – elke bestaande of toekomstige schuldvordering uit welken hoofde ook verrekenen met elke som die aan de Koper uit welken hoofde ook verschuldigd is.

6.11 Elke wijziging in de juridische of financiële situatie van de Koper moet op schriftelijke wijze ter kennis worden gebracht van de Verkoper, die de mogelijkheid heeft om, indien gewenst, lopende bestellingen te annuleren, bestellingen te weigeren, waarborgen te eisen of de voorwaarden en termijnen van betaling te wijzigen.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUDCLAUSULE

7.1 De Verkoper behoudt de volledige eigendom van de verkochte Koopwaar tot de algehele betaling van de hoofdsom en bijhorigheden. Geleverde Koopwaar blijft de volledige eigendom van de Verkoper en zal als in consignatie gegeven beschouwd worden tot de algehele betaling van de Koopwaar door de Koper. De Koper zal echter het risico dragen op schade die deze Koopwaar uit welke hoofde ook zou lijden of veroorzaken. Tot de algehele betaling van de Koopwaar zal de Koper op geen enkele manier kunnen beschikken over de Koopwaar zonder het voorafgaand akkoord van de Verkoper. De Koper verbindt zich ertoe om de Verkoper onmiddellijk per e-mail, bevestigd met een aangetekend schrijven, te verwittigen van elk beslag dat een derde op de geleverde Koopwaar zou kunnen leggen.

7.2 De haspels en speciale verpakkingen (paletten, …) die gratis ter beschikking worden gesteld van de Koper, blijven eigendom van de Verkoper. Ze zullen gefactureerd kunnen worden, ingeval ze niet binnen de 6 (zes) dagen volgend op de leveringsdatum van de Koopwaar aan de Verkoper worden terugbezorgd of ingeval ze beschadigd zijn.

7.3 Het gebrek aan betaling op om het even welke vervaldatum kan de opeising van de Koopwaar door de Verkoper met zich meebrengen en dit op kosten van de Koper.

7.4 Ingeval de Koper niet-betaalde Koopwaar doorverkoopt, behoudt de Verkoper eveneens de mogelijkheid om de prijs van de doorverkoop van de Koopwaar bij de Koper op te eisen. Het eigendomsvoorbehoud wordt dan getransfereerd op de doorverkoopprijs.

 1. ONTBINDING

De Verkoper zal het verkoopcontract dat met de Koper werd afgesloten, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling noch gerechtelijke tussenkomst kunnen ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn en dit ingeval van:

(i) staking van betaling door de Koper;

(ii) faillissement van de Koper;

(iii) vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Koper;

(iv) gerechtelijke reorganisatie ; of

(v) beslag lastens de Koper.

(vi) in geval van een inbreuk op artikel 10, 11 en 12 van deze AVV

 1. RISICO-OVERDRACHT

9.1 De risico’s van alle aard, met inbegrip van gevallen van toeval, en de bewaring worden overgedragen aan de Koper zodra de Koopwaar de lokalen van de Verkoper verlaat.

9.2 De Koper verbindt zich er bijgevolg toe om bij een gerenommeerde maatschappij een verzekeringscontract af te sluiten waardoor de risico’s op verlies, diefstal of vernieling van de Koopwaar gedekt zijn. De Verkoper zal te allen tijde een ondertekende kopij van dat contract kunnen eisen.

 1. CONTROLE VAN DE FINALE BESTEMMING

10.1 Bepaalde Koopwaar of onderdelen daarvan zijn onderworpen aan uitvoerbeperkingen. Voor deze Koopwaar verbindt de Koper zich ertoe (i) zelf de vereiste vergunningen aan te vragen en, indien van toepassing, het verkrijgen van dergelijke vergunningen te rechtvaardigen, (ii) de Verkoper alle informatie te verstrekken over de tussenpersonen en de opeenvolgende gebruikers van dergelijke Koopwaar en (iii) deze tussenpersonen en opeenvolgende gebruikers van dergelijke Koopwaar op de hoogte te brengen van deze informatieplicht.

10.2 Tenzij een INCOTERM op de prijsaanbieding en de orderbevestiging iets anders vermeld, zijn de kosten en uitgaven voor inklaring en uitvoer uitsluitend voor rekening van de Koper.

10.3 De Koper zal, op eerste verzoek van de Verkoper, de Verkoper zo snel mogelijk alle informatie verstrekken met betrekking tot de eindklant, de eindbestemming en het uiteindelijke gebruik van de door de Verkoper geleverde Koopwaar. De Koper zal tevens op eenvoudig verzoek van de Verkoper, de Verkoper op de hoogte brengen van eventuele bestaande exportbeperkingen om de autoriteiten of de Verkoper in staat te stellen de nodige controles uit te voeren inzake export.

10.4 De Verkoper heeft het recht om al zijn verplichtingen op te schorten indien nationale of internationale regelgeving of andere dwingende beperkingen in de nationale of internationale handel, import of export, douaneverplichtingen, embargo’s of andere sancties zich verzetten tegen of in strijd zijn met de geldigheid of de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

10.5 De Koper verbindt zich ertoe om in geval van overdracht aan een derde of verkoop aan een derde van de Koopwaar geleverd door de Verkoper, de nationale of internationale regelgeving met betrekking tot import- en exportcontroles na te leven of te doen naleven.

10.6 De Koper vrijwaart de Verkoper tegen alle klachten, procedures, vorderingen, boetes, verliezen of kosten die het gevolg zijn van het niet-nakomen en/of het schenden van de in dit artikel beschreven verplichtingen door de Koper. De Koper stemt ermee in om de Verkoper te vergoeden voor alle schade in dit verband.

 

 1. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

11.1 De garantie op de Koopwaar is diegene die gegeven wordt door de Fabrikant(en), met uitsluiting van elke andere garantie. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de Koopwaar en indien de garantie die door de Fabrikant aan de Verkoper verstrekt werd voor deze Koopwaar, nog steeds loopt.

11.2 De Verkoper is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade (met inbegrip maar niet beperkt tot omzetverlies, inkomstenverliezen, productiebeperking, verlies van clientèle, klachten en eventuele eisen tot schadevergoeding, enz…). De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval en ongeacht wat de schade is, steeds beperkt tot de prijs van de verkochte Koopwaar. De adviezen die door de Verkoper verstrekt worden zijn zonder verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid teweeg. In elk geval is de Verkoper aansprakelijk voor zijn opzet, zware fout of die van zijn aangestelden, behalve in geval van overmacht.

 1. TERUGNAMEN – HERSTELLINGEN

Behalve ingeval van de wettelijke bepalingen inzake verborgen gebreken zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 octies Burgerlijk Wetboek, wordt de Verkochte Koopwaar niet teruggenomen noch omgeruild, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht van de consument overeenkomstig artikel VI.47 WER of enige andere nationale bepaling waarop de Koper zich kan beroepen.   Terugnamen zullen slechts bij wijze van uitzondering kunnen gebeuren na voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper en zullen uitsluitend betrekking hebben op Koopwaar in nieuwe staat, in zijn oorspronkelijke verpakking en in onberispelijke toestand. Ze zal het voorwerp uitmaken van een aftrek van minimum 20 (twintig) %. Herstellingen van Koopwaar worden uitgevoerd aan de meest correcte prijs. Om van de garantie te genieten in de omstandigheden gedefinieerd door de fabrikant, zal de garantiebon bij de defecte Koopwaar gevoegd moeten worden. De kosten voor de werkuren en de portkosten heen en terug blijven in alle gevallen ten laste van de Koper.

 1. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De Verkoper treedt op als verwerkingsverantwoordelijke. Hij leeft op nauwgezette wijze de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (“GDPR” of “AVG”) na alsmede de Wet van 30 juli 2018 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke gegevens.

De Koper stemt ermee in dat de Verkoper zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt voor commerciële doeleinden, meer bepaald in het kader van het beheer, de financiering en de invordering van schuldvorderingen van de Verkoper. Deze gegevens kunnen zowel worden gebruikt door de Verkoper, als door onderaannemers, die te allen tijde gepaste waarborgen zullen bieden op het vlak van persoonsgegevensbescherming, met het oog op commerciële prospectie, analyse en onderzoek, waarborgregelingen van Producten, alsook voor het onderhoud en beheer van de website van de Verkoper. De gegevens worden bewaard tijdens de gehele levensduur van de commerciële relatie en, in voorkomend geval, eveneens daarna, om de Verkoper toe te laten te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.

De Koper beschikt over een recht van toegang, van rechtzetting en van verwijdering van zijn gegevens, alsook over een recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens op grond van een legitiem belang. De Koper heeft verder het recht om zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor redenen van direct marketing. Om deze rechten uit te oefenen, moet de Koper een getekend en gedateerd verzoek, vergezeld van een recto/verso kopie van de identiteitskaart van de Koper of van een wettelijke vertegenwoordiger, opsturen aan “Helmacab België BVBA, 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142 Bus 2.” per post of per e-mail aan het adres info@helmacab.be.

 1. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s en dergelijke, die op de Koopwaar, in handleidingen en in gebruiksaanwijzingen voorkomen, zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of van de Verkoper. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.

 1. OVERDRACHT

De Koper zal noch het verkoopcontract noch enige rechten en plichten die in zijnen hoofde zijn ontstaan uit transacties met de Verkoper, zonder voorafgaand akkoord van de Verkoper mogen afstaan of overdragen. Elke afstand die gedaan wordt zonder dit voorafgaand akkoord zal van rechtswege nietig zijn.

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling vervat in onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en door diens aanvaarding ervan, verleent de Koper zijn voorafgaande toestemming aan de Verkoper om:

(i) het geheel aan of een deel van de schuldvorderingen die ontstaan zijn of in de handen terecht zijn gekomen van de Verkoper ten aanzien van de Koper voor de aankoop van Koopwaar overeenkomstig onderhavige algemene verkoopwaarden evenals alle rechten, zekerheden, waarborgen of alle erop betrekking hebbende nevenrechten in het kader van een financiering (waaronder een effectiseringsprogramma op basis waarvan de Verkoper de schuldvorderingen overdraagt aan een rechtspersoon, een fonds of een entiteit ad hoc) af te staan, over te dragen of te delegeren ; en

(ii) aan een derde partij die deelneemt aan enige vorm van financiering van de Verkoper, elke nuttige inlichting (met inbegrip van persoonsgegevens) te verstrekken voor zover nodig en strikt noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van de financiering.

De Koper stemt er eveneens voorafgaand mee in om elk document te ondertekenen dat noodzakelijk is voor de realisatie van de afstand van deze schuldvorderingen op voorwaarde dat deze documenten geen bijkomende rechten of verplichtingen bevatten dan deze die uitdrukkelijk zijn opgenomen in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 1. NIETIGHEID

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, van een offerte, een bestelling of het verkoopcontract waarop deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, nietig wordt verklaard, dan zal deze in de mate van het mogelijke vervangen worden door een rechtsgeldige, wettelijke en toepasselijke clausule die de oorspronkelijke bedoelingen het best weerspiegelt, terwijl de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, de offerte, de bestelling of het verkoopcontract waarop ze van toepassing zijn, van kracht blijven.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van betwisting, zijn enkel de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

Conditions generales

 

 1. DEFINITIONS

1.1 Le Vendeur : HELMACAB BELGIË BVBA, entreprise privée à la BCE sous le numéro 836.524.040, dont le siège est sis à 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142 Bus 2.

1.2 Les Marchandises : Tous les produits et services que HELMACAB BELGIË BVBA propose à la vente aux Acheteurs.

1.3 L’Acheteur : Toute personne physique ou morale qui passe commande de Marchandises à HELMACAB BELGIË BVBA.

 1. DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente (ci-après : « les CGV ») régissent toutes les relations actuelles et futures de l’Acheteur avec le Vendeur. Elles sont applicables à chaque offre, à chaque commande passée par l’Acheteur auprès du Vendeur et à chaque contrat de vente conclu entre le Vendeur et l’Acheteur. Les clauses ou conditions générales de l’Acheteur sont inopposables aux offres, aux commandes et aux ventes passées entre l’Acheteur et le Vendeur. Si une convention écrite particulière dûment signée par un administrateur de HELMACAB BELGIË BVBA déroge expressément à l’un des principes consacrés par les présentes conditions générales de vente, les autres principes des présentes conditions demeurent intégralement applicables. Le vendeur se réserve le droit d’adapter ou modifier à tout moment les CGV, étant précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande. Toute commande passée auprès du Vendeur emporte l’adhésion entière et sans réserve de l’Acheteur aux CGV, ces CGV ayant été communiquées à l’Acheteur ou l’Acheteur ayant pu prendre connaissance de ces CGV, avant la passation de la commande.

 1. OFFRES & COMMANDES

3.1 Seules les offres écrites engagent le Vendeur. Leur validité est de 5 (cinq) jours.  Les prix sont susceptibles de varier entre la passation de la commande et la livraison de celle-ci en fonction des prix actualisés des matières premières ou de modification ou établissement de droits ou taxes. Les commandes ne deviennent définitives qu’après confirmation écrite du Vendeur. Les commandes sont soumises aux présentes conditions générales de vente et les Marchandises sont facturées au tarif en vigueur à la date de livraison étant entendu que le Vendeur sera tenu d’informer l’Acheteur de toute modification de prix étant intervenu entre la passation de commande et la livraison des Marchandises. En cas d’annulation de commande par l’Acheteur, le Vendeur aura droit à une indemnité forfaitaire de 10 (dix) % de la valeur de la commande, et ce avec un minimum de 10 (dix) euros, à payer par l’Acheteur, sans préjudice de la possibilité pour le Vendeur de réclamer une indemnité supplémentaire s’il peut démontrer que le préjudice réellement subi est supérieur.

3.2 Si pour quelque cause que ce soit, le Vendeur ne peut livrer les Marchandises, l’Acheteur ne peut prétendre à aucune indemnité de quelque nature que ce soit, excepté la restitution d’un acompte qui aurait éventuellement été versé, sauf si l’impossibilité de livrer les Marchandises est dû à un acte volontaire, au dol ou à la faute grave du Vendeur ou de ses proposés.

3.3 Le Vendeur est libéré de son obligation de livraison pour tous les cas constitutifs de force majeure. Un cas de force majeure peut être, entre autres (énumération non-exhaustive) : un état de guerre, une révolte, des émeutes, des mouvements populaires, des actions entreprises par des autorités civiles ou militaires, des embargos, des explosions, des grèves ou conflits sociaux, un lock-out, un manque de matières premières et auxiliaires, un manque de ressources de travail, une panne ou un arrêt d’équipements d’utilité publique, des inondations et d’autres circonstances climatiques exceptionnelles comme la neige ou le gel persistant, un incendie ou un orage, un manque de moyens de transport disponibles, des perturbations de trafic exceptionnelles, des épidémies (dont notamment l’épidémie de COVID-19), des accidents, qui empêchent l’exécution normale des commandes, soit dans le chef du Vendeur, soit dans le chef d’un de ses fournisseurs.

3.4. Si l’Acheteur demande d’établir une facture au nom d’un tiers, l’Acheteur demeurera à tout moment et en toutes circonstances conjointement et solidairement responsable du respect de tous les engagements résultant de la convention et des présentes CGV.

 1. LIVRAISONS – DÉLAIS

4.1 Les délais de livraison sont indiqués à titre indicatif et ne constituent ni un engagement ni une garantie dans le chef du Vendeur. Le Vendeur met cependant tout en œuvre pour respecter les délais de livraison ainsi communiqués à l’Acheteur et il informera l’Acheteur de tout retard dans la livraison. Le non-respect des délais de livraison indiqués par le Vendeur ne peut ni donner droit à des dommages et intérêts, ni justifier la résiliation du contrat de vente.

4.2 Les livraisons sont effectuées Ex Works (Incoterm 2010). Si le transport est organisé par le Vendeur pour l’Acheteur, les frais de transport sont facturés selon le tarif en vigueur au jour de la livraison avec un forfait de 50 (cinquante) euros pour toute commande dont la valeur est inférieure à 500 (cinq cent) euros, sauf convention écrite particulière.

4.3 Les Marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l’Acheteur qui en prend livraison sous sa responsabilité, à charge pour lui de vérifier le poids, la quantité et l’état des Marchandises. Toute réclamation concernant la non-conformité et/ou des vices apparents et/ou la qualité des Marchandises doit être envoyée dans les 3 (trois) jours de la réception des Marchandises. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en considération. En outre, pour être recevable, la réclamation doit être motivée par l’Acheteur et notifiée par courrier recommandé. Des réclamations jugées fondées ne pourront entraîner que le remplacement ou le remboursement des Marchandises par le Vendeur, à l’exclusion de toute responsabilité ou indemnité de quelque nature que ce soit, étant entendu que le Vendeur ne pourra, sauf en cas de force majeure, s’exonérer de son dol, de sa faute grave ou de celle de ses préposés.

 1. FACTURATION ELECTRONIQUE

5.1 Le Vendeur se réserve le droit de communiquer ses factures et relevés à l’Acheteur par voie électronique.

5.2 Toutefois, en cas d’indisponibilité ou de dysfonctionnement de l’outil de facturation électronique, le Vendeur se réserve le droit de communiquer à l’Acheteur des factures ou décomptes en version papier. En de telles circonstances, les factures et décomptes papier remplacent les factures et décomptes électroniques et se suffisent à eux-mêmes.

 1. PRIX ET PAIEMENT

6.1 Sauf stipulation contraire, les prix du Vendeur s’entendent nets hors TVA, inclusive escompte.

6.2 Sauf convention écrite particulière stipulant expressément le contraire, toutes les factures du Vendeur sont payables sans escompte au siège de celui-ci, et ce au plus tard à la date d’échéance de la facture. La facture ne sera considérée comme payée qu’à partir du moment où les fonds seront enregistrés sur le compte bancaire du Vendeur.

6.3 Les factures du Vendeur doivent toujours être payées par l’Acheteur, même si celui-ci dispose d’une créance certaine et exigible à l’égard du Vendeur. Toute compensation est donc exclue, sauf convention écrite particulière.

6.4 Même si un délai de paiement est accordé à un Acheteur en vertu d’une convention écrite particulière, le non-paiement d’une seule facture à l’échéance rend exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable toutes les factures impayées.

6.5 En cas de non-paiement des factures à l’échéance, les montants dus seront majorés, de plein droit et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire et irréductible fixée à 10 (dix) % de toutes sommes restant dues, et ce avec un minimum de 125 (cent vingt-cinq) euros. En sus, si le paiement partiel ou intégral d’une facture parvient au Vendeur après l’échéance convenue, une première pénalité forfaitaire dite « limite de crédit » et égale à 2% du montant TTC de la facture sera due ipso facto et mentionnée sur les lettres de rappel adressées à l’Acheteur par le Vendeur. En outre, les factures impayées seront, de plein droit et sans mise  en demeure préalable, productrices d’un intérêt de retard tel que prévu à l’article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

6.6 Toute réclamation sur l’établissement ou le calcul d’une facture doit être notifiée par courrier recommandé endéans les 15 (quinze) jours de la date de la facture, à défaut de quoi la facture sera réputée acceptée par l’Acheteur.

6.7 En cas de convention spécifique écrite entre les parties, et dans l’hypothèse où l’Acheteur choisit de payer endéans les 8 (huit) jours de la date de la facture, un escompte pourra être déduit au taux convenu par écrit entre les parties.

6.8 Des participations forfaitaires aux frais de gestion (PFFG) peuvent être calculées sur la facture Lorsque le Vendeur constate que des frais de gestion doivent être appliqués sur la commande en vertu des circonstances liées à la particularité de la commande (logistique spécifique, exigences spécifiques réclamées par l’Acheteur qui augmentent le prix et les conditions de livraison, etc.), le Vendeur s’engage à immédiatement en informer l’Acheteur.6.9 En cas de non-respect, par l’Acheteur, de l’une de ses obligations contractuelles, entre autres le paiement à bonne date des factures, le Vendeur se réserve le droit de prendre toute mesure, notamment la suspension des livraisons et commandes en cours, et d’entamer auprès de l’organisme de son choix toute(s) action(s) qui lui semblerai(en)t utile(s) pour obtenir le paiement des sommes qui lui seraient dues, et ce entièrement à charge de l’Acheteur.

6.10 Dans les limites de ce que la législation nationale autorise, le Vendeur peut, à tout moment – même après la faillite de l’Acheteur ou le concours des créanciers de l’Acheteur ou suite à la demande ou à l’admission de l’Acheteur au bénéfice d’une réorganisation judiciaire –,compenser toute créance existante ou future, pour quelque cause que ce soit, avec toute somme due à l’Acheteur, pour quelque cause que ce soit.

6.11. Tous changements dans la situation juridique ou financière de l’Acheteur devront faire l’objet d’une information écrite auprès du Vendeur, qui pourra, s’il le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions et délais de paiement.

 1. CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

7.1 Le Vendeur conserve l’entière propriété des Marchandises vendues jusqu’au paiement intégral du principal et des accessoires. Les Marchandises livrées restent la pleine propriété du Vendeur et seront considérées comme consignées en dépôt jusqu’au paiement intégral des Marchandises par l’Acheteur. Toutefois, l’Acheteur supportera le risque des dommages que ces Marchandises pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. L’Acheteur ne pourra disposer des Marchandises de quelque manière que ce soit, sans l’accord préalable du Vendeur, jusqu’au paiement intégral des Marchandises. L’Acheteur s’engage à avertir immédiatement le Vendeur par e-mail, confirmé par courrier recommandé, de toute saisie qu’une tierce partie pourrait opérer sur les Marchandises livrées.

7.2 Les tourets et emballages spéciaux (palettes, …) mis à la disposition de l’Acheteur à titre gratuit restent la propriété du Vendeur. Ils pourront être facturés à en cas de non-restitution au Vendeur endéans les 6 (six) mois suivant la date de livraison des Marchandises ou en cas d’endommagement.

7.3 Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des Marchandises par le Vendeur, et ce aux frais de l’Acheteur.

7.4 En cas de revente par l’Acheteur des Marchandises non-payées, le Vendeur conserve également la possibilité de revendiquer auprès de l’Acheteur le prix de revente des Marchandises. La réserve de propriété est alors reportée sur le prix de revente.

 1. RESILIATION

Le Vendeur pourra résilier, de plein droit et sans mise en demeure préalable ni intervention judiciaire, le contrat de vente conclu avec l’Acheteur sans être redevable de dommages et intérêts, et ce en cas de :

(i) cessation de paiement par l’Acheteur ;

(ii) faillite de l’Acheteur ;

(iii) liquidation ou cessation des activités de l’Acheteur ;

(iv) réorganisation judiciaire ; ou

(v) saisie à charge de l’Acheteur.

(vi) en cas de violation des articles 10, 11 et 12 des CGV

 1. TRANSFERT DE RISQUE

9.1 Les risques de toute nature, y compris de cas fortuit et la garde, sont transférés à l’Acheteur dès la sortie des Marchandises des locaux du Vendeur.

9.2 L’Acheteur s’engage en conséquence à souscrire auprès d’une compagnie réputée, un contrat d’assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des Marchandises . Le Vendeur pourra à tout moment exiger une copie signée de ce contrat.

 1. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

10.1. Certaines Marchandises ou leurs composantes sont soumises à des restrictions en matière d’exportation. Pour ces Marchandises, l’Acheteur s’engage (i) à obtenir lui-même les autorisations requises et à en justifier, le cas échéant, l’obtention, (ii) à fournir au Vendeur toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Marchandises et (iii) à aviser ces derniers de cette obligation d’information.

10.2. Sauf INCOTERM différent mentionné sur l’offre de prix et la confirmation de commande, les frais et coûts de dédouanement et d’exportation sont à charge exclusive de l’Acheteur.

10.3. L’Acheteur devra, à première demande du Vendeur, fournir à cette dernière, dans les plus brefs délais, toutes les informations relatives au client final, à la destination finale ainsi qu’à l’usage final des Marchandises fournies par le Vendeur. L’Acheteur devra également, sur simple demande du Vendeur, communiquer à ce dernier les restrictions existantes à l’exportation pour permettre aux autorités ou au Vendeur d’effectuer les vérifications nécessaires en matière de contrôle des exportations.

10.4. Le Vendeur est en droit de suspendre l’intégralité de ses obligations si une réglementation nationale ou internationale, ou toute autre contrainte impérative en matière de commerce national ou international, à l’importation ou à l’exportation, à des obligations douanières, des mesures d’embargos ou toutes autres sanctions s’oppose ou contrevient à la validité ou à l’exécution de ses obligations contractuelles.

10.5. L’Acheteur s’engage, en cas de transfert ou de cession à un tiers des Marchandises fournies par le Vendeur, à respecter ou faire respecter les réglementations nationales ou internationales relatives au contrôle des importations et exportations.

10.6. L’Acheteur garantit le Vendeur contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes ou frais résultant de l’inobservation et/ou de la violation par l’Acheteur des obligations décrites dans le présent article. L’Acheteur s’engage à indemniser le Vendeur pour tous les dommages y afférents.

 1. GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

11.1 La garantie sur les Marchandises est celle donnée par le(s) Fabricant(s), à l’exception de toute autre. L’Acheteur ne pourra introduire un recours en garantie que s’il dispose de la preuve d’achat des Marchandises et que la garantie octroyée par le Fabricant au Vendeur pour ces Marchandises est toujours en cours de validité.

11.2 Le Vendeur n’est en aucun cas responsable pour les dommages indirects (en ce compris, mais non limité à, la perte de chiffre d’affaires, les pertes de revenus, la limitation de production, la perte de clientèle, les réclamations et éventuelles demandes de dommages et intérêts, etc.). En tout état de cause et quel que soit le dommage, la responsabilité du Vendeur est toujours limitée au prix des Marchandises vendues. Les conseils donnés par le Vendeur sont sans engagement et n’entraînent pas sa responsabilité. Dans tous les cas, le Vendeur est pleinement responsable, sauf en cas de force majeure, de son dol ou de sa faute grave ou de celle de ses préposés.

 1. REPRISES – RÉPARATIONS

Sauf dans les limites de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 à 1649octies du Code Civil, les Marchandises vendues ne sont ni reprises, ni échangées, sans préjudice néanmoins du droit de rétractation dont dispose le consommateur conformément à l’article VI.47 du Code de droit économique et de tout autre droit prescrit par la législation nationale dont pourrait se prévaloir l’Acheteur. Les reprises ne pourront être faites qu’exceptionnellement après accord préalable et écrit du Vendeur et porteront uniquement sur les Marchandises à l’état neuf et dans leur emballage d’origine, et en parfait état. Elles feront l’objet d’un abattement de 20 (vingt) % au minimum. Les réparations des Marchandises sont effectuées au plus juste prix. Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le bon de garantie devra être joint aux Marchandises défectueuses. Les frais de main d’œuvre et les ports aller-retour restent, dans tous les cas, à la charge de l’Acheteur.

 1. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le Vendeur agit comme responsable du traitement. Il se conformera scrupuleusement au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (“GDPR” ou “RGPD”) et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

L’Acheteur consent à ce que le Vendeur collecte et traite des données à caractère personnel le concernant à des fins commerciales, notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du Vendeur. Ces données peuvent également être utilisées par le Vendeur, les autres sociétés du Helmacab België BVBA ou ses sous-traitants, qui offriront toujours des garanties suffisantes concernant la protection des données personnelles, à des fins de prospection commerciale, d’analyse et d’enquête, à des fins de garanties de Produits, ou encore pour l’entretien et l’exploitation du site web du Vendeur. Les données sont conservées pendant toute la durée de la relation commerciale et, le cas échéant, au-delà, pour permettre au Vendeur de respecter ses obligations légales. L’Acheteur dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données le concernant ainsi que d’un droit d’opposition à leur traitement pour motif légitime. L’Acheteur a, en outre, le droit de s’opposer, sans frais ni motivation, à l’utilisation de ses données à des fins de marketing direct. Pour l’exercice de ces droits, une requête signée et datée accompagnée d’une copie recto/verso de la carte d’identité de l’Acheteur ou d’un représentant légal devra être envoyée au « Helmacab België BVBA, 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 142 Bus 2» par poste ou par e-mail à l’adresse: info@helmacab.be.

 1. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Tous les éléments graphiques, marques, dessins, modèles, logos et autres, figurant sur les Marchandises, notices et modes d’emploi, sont la propriété exclusive des fabricants ou du Vendeur. Ils ne sont pas transférés et ne sont pas susceptibles d’utilisation, d’exploitation, de représentation, de reproduction ou d’adaptation par l’Acheteur, ou tout autre tiers.

 1. TRANSFERT

L’Acheteur ne pourra céder ou transférer le contrat de vente ni aucun de ses droits et obligations nés des transactions avec le Vendeur sans l’accord préalable du Vendeur. Toute cession faite sans cet accord préalable sera nulle de plein droit.

Nonobstant toute disposition contraire contenue dans les présentes CGV, par l’acceptation de ces dernières, l’Acheteur donne son consentement préalable au Vendeur pour qu’il puisse :

(i) céder, transférer, déléguer, tout ou partie des créances nées ou à venir détenues par le Vendeur à l’encontre de l’Acheteur au titre des achats de Marchandises conformément aux présentes conditions générales de vente ainsi que tous les droits, suretés, garanties ou tout droits accessoires y relatifs dans le cadre d’un financement (incluant un programme de titrisation au titre duquel le Vendeur transfère des créances à une personne morale, un fond ou une entité ad hoc) ; et

(ii) divulguer à une tierce partie participant à tout type d’opération de financement du Vendeur, toute information utile (incluant des données personnelles), en cas de besoin et lorsque cela est strictement nécessaire pour la mise en œuvre de l’opération de financement.

L’Acheteur donne également son accord préalable pour signer tout document nécessaire pour réaliser la cession de ces créances, dans la mesure où ces documents ne confèreront pas plus de droits ou d’obligations que ce qui est expressément contenu dans les présentes conditions générales.

 1. NULLITE

Si une disposition ou une partie d’une disposition des présentes conditions générales de vente, d’une offre, d’une commande ou du contrat de vente auquel ces conditions générales de vente sont applicables, est déclarée nulle, celle-ci sera dans la mesure du possible remplacée par une clause valable, légale et applicable reflétant le plus possible les intentions initiales, tandis que les autres dispositions de ces conditions générales, de l’offre, de la commande ou du contrat de vente auxquels elle sont applicables, restent en vigueur.

 1. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

Les présentes conditions générales de vente sont régies par le droit belge. En cas de contestation, les tribunaux francophones de Bruxelles sont seuls compétents.